thuc trang hoat dong marketing mix Tiểu luận 

Phân tích thực trạng hoạt động Marketing mix tại Công ty Tân Phạm Gia – Chuyên đề tốt nghiệp

Hoạt động Marketing mix luôn là hoạt động hiên hữu đi đôi trong quá trình kinh doanh của mỗi doanh nghiệp. Tùy vào quy mô doanh nghiệp nhỏ hay lớn mà hoạt động Marketing rõ ràng hay ngầm bên trong quá trình hoạt động. Bài viết chuyên đề tốt nghiệp với đề tài nghiện cứu là: “Phân tích thực trạng hoạt động Marketing – mix tại Công ty Tân Phạm Gia”, sẽ giúp các bạn một phần nào hiểu rõ thêm quá trình ứng dụng hoạt động Marketing mix vào…

Xem thêm