tieu luan kinh te vi moTiểu luận 

Tiểu luận Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

Chia sẻ đến các bạn bộ tài liệu tiểu luận vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay.

Để download bộ tài liệu, các bạn click vào cụm từ khóa: Tiểu luận vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay

tieu luan kinh te vi mo

Như mọi người đã biết, kinh tế thị trường là một kiểu tổ chức kinh tế phản ánh trình độ phát triển cao của nhân loại. Từ trước đến nay nó tồn tại và phát triển chủ yếu ở các nước TB, là nhân tố quyết định sự tồn tại và phát triển của CNTB. CNTB đã biết sử dụng lợi thế của kinh tế thị trường để phục vụ cho mục tiêu phát triển tiềm năng kinh doanh, tìm kiếm lợi nhuận và một cách khách quan nổ lực rèn luyện LLSX của xã hội phát triển mạnh mẽ. Ngày nay, kinh tế thị trường TBCN đã đạt tới giai đoạn phát triển cao và phồn thịnh trong các nước Tư Bản phát triển.

Từ Đại Hội VI của Đảng (năm 1986) đất nước ta thay đổi định hướng, chuyển từ kinh tế tập trung quan liêu bao cấp sang nền kinh tế thị trường định hướng XHCN. Để đạy được mục tiêu đã đề trong điều kiện kinh tế thị trường hơn 10 năm qua, đất nước ta vượt qua bao khó khăn, thử thách giành được nhiều thành tựu trên các lĩnh vực đời sống xã hội, trong đó co lĩnh vực kinh tế. Tuy nhiên trong các văn kiện của Đảng tại Đại Hội lần thứ VII, VIII đã nêu lên những nguy cơ thách thức bởi vì sự nghiệp cách mạng XHCN ở nước ta. Vì vậy, nền kinh tế thị trường của nước ta có trở thành hiện thực hay khẳng định đó phụ thuộc vào vai trò lãnh đạo của Đảng và nhà nước, và đây là nhân tố giúp phát triến triển nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN cũng như là sự nghiệp phát triển nền kinh tế của đất nước.

Ngày nay trong nền kinh tế hiện đại, với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ khoa học kĩ thuật, nếu không có sự can thiệp của nhà nước thì không giải quyết được các vấn đề rắc rối của kinh tế đất nước. Vì thế kết hợp hài hòa của sự vận hành của nền kinh tế thị trường và sự điều tiết của nhà nước là cần thiết và giải pháp mang lại sự thành công trên con đường phát triển. Trong mối quan hệ đó, nhà nước giữ vai trò tạo “hành lang” pháp lý và môi trường đầu tư.

Nhằm thực hiện tầm quan trọng với vai trò lãnh đạo của nhà nước và Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường. Nên em đã chọn đề tài “Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở Việt Nam hiện nay ’’

Nội dung của tiểu luận:
I. Những lý luận về kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.
II. Vai trò của Chính Phủ trong nền kinh tế thị trường ở nước ta hiện nay.
III. Thực trạng và các giải pháp nhằm nâng cao hiệu lực quản của Chính Phủ trong tình hình kinh tế hiện nay.

Nếu yêu thích hãy lan tỏa

Related posts

Leave a Comment